Komunikaty

Ogłoszenie/Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

OGŁOSZENIE / OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego funkcjonującego pod nazwą „Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stawiguda obręb Tomaszkowo – jednostka I

 

            Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.), art. 54 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.) oraz Uchwały Rady Gminy Stawiguda Nr XIV/94/2012 z dnia 30 marca 2012 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego funkcjonującego pod nazwą „Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stawiguda obręb Tomaszkowo – jednostka I, obejmującego obszar położony pomiędzy jeziorem Wulpińskim a drogą powiatową nr 1370N, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 08 października 2014 r. do 28 października 2014 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Stawigudzie w godzinach od 800 do 1500.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 20 października 2014 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Stawigudzie o godzinie 1500.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Stawiguda z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 listopada 2014 r.

 

                                                                                         Wójt Gminy Stawiguda

                                                                                  Teodozy Jerzy Marcinkiewicz

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Wójt
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 30 września 2014 11:16
Dokument wprowadzony do BIP przez: Anna Czaczkowska
Ilość wyświetleń: 1891
30 września 2014 11:20 (Anna Czaczkowska) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
30 września 2014 11:16 (Anna Czaczkowska) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany