Komunikaty

OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej w obrębie geodezyjnym Bartąg – jednostka G, gmina Stawiguda.

OBWIESZCZENIE

 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej w obrębie geodezyjnym Bartąg – jednostka G, gmina Stawiguda.

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 647 ze zm.) oraz Uchwały Rady Gminy Stawiguda Nr  XXIV/184/2013 z dnia 21 marca 2013 r.  zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektuczęściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej w obrębie geodezyjnym Bartąg - jednostka G, gmina Stawiguda,wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 01 października2014r. do 21 października 2014r. w siedzibie Urzędu Gminy w Stawigudzie, godz. 8oo do 14oo.

  Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się  w dniu 09 października  2014r.o godz. 10oo w siedzibie Urzędu Gminy Stawiguda, ul.  Olsztyńska 10, 11-034 Stawiguda.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany planu miejscowego, może wnieść swoje uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Stawiguda z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 04 listopada 2014r.

Na podstawie art. 39 oraz art. 46 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz.1227 ze zm.) podaje się do publicznej wiadomości, iż sporządzona została prognoza oddziaływania na środowisko w ramach przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania ustaleń projektu planu na środowisko.

Zgodnie z art. 54, ust 3, w związku z art. 40 cytowanej wyżej ustawy uwagi i wnioski do projektu planu w zakresie oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone na takich samych zasadach jak do projektu planu, wskazanych w niniejszym obwieszczeniu. 

                                                                                                Wójt Gminy Stawiguda

Teodozy Jerzy Marcinkiewicz

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Referat Gospodarki Nieruchomościami
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 23 września 2014 09:45
Dokument wprowadzony do BIP przez: Anna Czaczkowska
Ilość wyświetleń: 1416
23 września 2014 09:45 (Anna Czaczkowska) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany