Komunikaty

OGŁOSZENIE / OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębie Tomaszkowo, gmina Stawiguda – kolonia Tomaszkowo.

OGŁOSZENIE / OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębie Tomaszkowo, gmina Stawiguda – kolonia Tomaszkowo.

 

            Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.), art. 54 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.) oraz Uchwały Rady Gminy w Stawigudzie Nr XIII/80/2012 z dnia 16 lutego 2012 r., Uchwały Nr XVI/110/2012 z dnia 31 maja 2012 r., Uchwały Nr XIII/81/2012 z dnia 16 lutego 2012 r. i Uchwały Nr XXI/146/2012 z dnia 30 października 2012 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębie Tomaszkowo, gmina Stawiguda – kolonia Tomaszkowo, obejmującego obszary położone nad jeziorem Naterskim, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 16 lipca  2014 r. do 05 sierpnia 2014 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Stawigudzie w godzinach od 800 do 1400.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 24 lipca 2014 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Stawigudzie o godzinie 900.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Stawiguda z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 sierpnia 2014 r.


                                                                                           Wójt Gminy Stawiguda

                                                                                   Teodozy Jerzy Marcinkiewicz

 

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Wójt
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 08 lipca 2014 08:16
Dokument wprowadzony do BIP przez: Anna Czaczkowska
Ilość wyświetleń: 1581
08 lipca 2014 08:19 (Anna Czaczkowska) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
08 lipca 2014 08:16 (Anna Czaczkowska) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany