Komunikaty

OGŁOSZENIE / OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Tomaszkowo, gmina Stawiguda.

 

OGŁOSZENIE / OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Tomaszkowo, gmina Stawiguda.

 

Na podstawie art.17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 647 ze zm.) i art. 54 ust.2, 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz.1227 ze zm.) oraz uchwały Rady Gminy Stawiguda Nr XVI/113/2012 z dnia 31 maja 2012r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Tomaszkowo, gmina Stawiguda wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 07 października 2013r.  do 28 października 2013r. w siedzibie Urzędu Gminy w Stawigudzie, ul. Olsztyńska 10,   11-034 Stawiguda, pokój nr 3 w godzinach od 9oo do 14oo

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się 16 października.2013r. w Urzędzie Gminy w Stawigudzie o godz.10.00. Zgodnie z art. 18 ust.1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Stawiguda z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia  12 listopada 2013r.

                                                                                              Wójt Gminy Stawiguda

                                                                                       Teodozy Jerzy Marcinkiewicz 

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Wójt
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 30 września 2013 10:25
Dokument wprowadzony do BIP przez: Anna Czaczkowska
Ilość wyświetleń: 2076
30 września 2013 10:25 (Anna Czaczkowska) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany