Komunikaty

OGŁOSZENIE/OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Tomaszkowo, gmina Stawiguda oraz prognozy oddziaływania na środowisko w ramach strategicznych ocen oddziaływania na środowisko do opracowywanego miejscowego planu

OGŁOSZENIE/OBWIESZCZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Tomaszkowo, gmina Stawiguda oraz prognozy oddziaływania na środowisko w ramach strategicznych ocen oddziaływania na środowisko do opracowywanego miejscowego planu.

Na podstawie art.17 pkt.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późniejszymi zmianami) oraz art. 3 ust. 1 pkt. 11, art. 29,  art. 39 ust. 1, art. 46 pkt. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 oraz Dz. U. z 2010r. Nr 119, poz.804 ) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Stawiguda uchwały Nr XVI/113/2012 z dnia 31 maja 2012r. o przystąpieniu do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Tomaszkowo, gmina Stawiguda wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w ramach strategicznych ocen oddziaływania na środowisko.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego i prognozy oddziaływania na środowisko.

Wnioski należy składać na piśmie w sekretariacie Urzędu Gminy w Stawigudzie przy ulicy Olsztyńskiej 10  11-034 Stawiguda, w terminie 21 dni od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia, tj. w terminie do dnia  06 czerwca 2013r. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 

                Wójt Gminy Stawiguda

             Teodozy Jerzy Marcinkiewicz

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Wójt
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 16 maja 2013 14:09
Dokument wprowadzony do BIP przez: Anna Czaczkowska
Ilość wyświetleń: 1789
16 maja 2013 14:09 (Anna Czaczkowska) - Dodanie dokumentu.
Zatrzymaj banner przewijany