Komunikaty

OGŁOSZENIE / OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stawiguda

OGŁOSZENIE / OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany

studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania

przestrzennego gminy Stawiguda

 

            Na podstawie art. 11 pkt. 10 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2012r. poz. 647 ze zmianami) oraz art. 54 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. nr 199 poz. 1227 ze zmianami), zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stawiguda wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 22 marca 2013 do 22 kwietnia 2013r. w siedzibie Urzędu Gminy Stawiguda, pok. 3, 11-034 Stawiguda, ul. Olsztyńska 10 w godzinach od 8oo do 14oo.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 27 marca 2013 r. o godz. 11.00, w siedzibie Urzędu  Gminy w Stawigudzie pok. nr 17.

Zgodnie z art. 11 pkt.  11 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu studium.

Uwagi do projektu studium należy składać na piśmie do Wójta Gminy Stawiguda z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 maja 2013r.

 

Wójt Gminy Stawiguda

Teodozy Jerzy Marcinkiewicz

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Wójt
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 07 marca 2013 08:18
Dokument wprowadzony do BIP przez: Anna Czaczkowska
Ilość wyświetleń: 2757
21 marca 2013 10:28 (Radosław Ratajczyk) - Zmiana kolejności załączników.
21 marca 2013 10:27 (Radosław Ratajczyk) - Dodanie załącznika [0313studiumstawigudawylozenie3.pdf] do dokumentu.
21 marca 2013 10:26 (Radosław Ratajczyk) - Dodanie załącznika [0313studiumstawigudawylozenie3.jpg] do dokumentu.
Zatrzymaj banner przewijany