Komunikaty

OGŁOSZENIE / OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu części obrebu Jaroty i części obrebu Bartąg gminy Stawiguda

OGŁOSZENIE / OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu  Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Jaroty i części obrębu Bartąg gminy Stawiguda

            Na podstawie art. 17 pkt. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2012r. poz. 647) oraz art. 54 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. nr 199 poz. 1227 z późniejszymi zmianami), zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Jaroty i części obrębu Bartąg gminy Stawiguda wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 14.01.2013r. do 04.02.2013r. w siedzibie Urzędu Gminy w Stawigudzie, pok.  3   w godzinach od 8oo do 14oo.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu                                                    23.01.2013r. o godz. 10.00, w siedzibie Urzędu  Gminy w Stawigudzie pok. nr  17

Zgodnie z art. 17 pkt. 11 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu planu.

Uwagi do projektu planu należy składać na piśmie do Wójta Gminy Stawiguda z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18.02.2012r.

                                                                                                                          Wójt Gminy Stawiguda

                                                                                                                          Teodozy Jerzy Marcinkiewicz

 

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Wójt
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 07 stycznia 2013 08:53
Dokument wprowadzony do BIP przez: Anna Czaczkowska
Ilość wyświetleń: 1878
14 stycznia 2013 13:19 (Radosław Ratajczyk) - Zmiana danych dokumentu.
07 stycznia 2013 08:53 (Anna Czaczkowska) - Dodanie dokumentu.
Zatrzymaj banner przewijany