Komunikaty

OGŁOSZENIE / OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Bartąg (Zydlungi) gmina Stawiguda.

OGŁOSZENIE / OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Bartąg (Zydlungi) gmina Stawiguda.

Na podstawie art. 17 pkt. 10 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z późn. zm.) i art. 54 ust. 2, 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr199, poz.1227 ze zm.)oraz uchwał Rady Gminy Stawiguda: Nr XX/157/09 z dnia 26 marca 2009r., Nr XXVI/193/09 z dnia 25 listopada 2009r. oraz Nr XIV/93/2012 z dnia 30 marca 2012r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Bartąg (Zydlungi) gmina Stawiguda wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 24 grudnia 2012r. do 18 stycznia 2013r. w siedzibie Urzędu Gminy Stawiguda, ul. Olsztyńska 10, 11-034 Stawiguda, pokój nr 3  w godzinach pracy Urzędu.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 8 stycznia 2013r. w Urzędzie Gminy Stawiguda o godz. 9oo.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Stawiguda z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 04 lutego 2013r.

                                                                                                                                         Wójt Gminy Stawiguda

                                                                                          Teodozy Jerzy Marcinkiewicz

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Wójt
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 17 grudnia 2012 10:12
Dokument wprowadzony do BIP przez: Anna Czaczkowska
Ilość wyświetleń: 1947
17 grudnia 2012 10:12 (Anna Czaczkowska) - Dodanie dokumentu.
Zatrzymaj banner przewijany