Komunikaty

OGŁOSZENIE / OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stawiguda, obszar – Tomaszkowo sektor „H” uchwalonego uchwałą Rady Gminy w Stawigudzie Nr XIX/236/96 z dnia 16 grudnia 1996r. oraz prognozy oddziaływania na środowisko w ramach strategicznych ocen oddziaływania na środowisko do opracowywanego miejscowego planu.

Na podstawie art.17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późniejszymi zmianami) oraz art. 3 ust. 1 pkt. 11, art. 29, art. 39 ust. 1, art. 46 pkt. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 oraz Dz. U. z  2010r. Nr 119, poz.804) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy w Stawigudzie uchwały Nr XIII/81/2012 z dnia 16 lutego 2012r., (obszar opracowania - §1 pkt4)  w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stawiguda, obszar – Tomaszkowo sektor „H”, uchwalonego uchwałą Rady Gminy   w Stawigudzie Nr XIX/236/96 z dnia 16 grudnia 1996r. i Uchwały Nr XXI/146/2012 Rady Gminy   Stawiguda z dnia 30.10.2012r.   w sprawie zmiany załączników  graficznych do uchwały  Rady Gminy Stawiguda  nr XIII/81/2012 z dnia 16.02.2012r , wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w ramach strategicznych ocen oddziaływania na środowisko.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego i prognozy oddziaływania na środowisko.

Wnioski należy składać na piśmie w sekretariacie Urzędu Gminy w Stawigudzie  ul. Olsztyńska 10  11-034 Stawiguda, w terminie 21 dni od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia, tj. do  dnia 10 grudnia 2012 roku. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Wójt Gminy Stawiguda

Teodozy Jerzy Marcinkiewicz

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 19.11.2012
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 28 listopada 2012 08:09
Dokument wprowadzony do BIP przez: Radosław Ratajczyk
Ilość wyświetleń: 1022
28 listopada 2012 08:11 (Radosław Ratajczyk) - Zmiana danych dokumentu.
28 listopada 2012 08:09 (Radosław Ratajczyk) - Dodanie dokumentu.
Zatrzymaj banner przewijany