Komunikaty

Ogłoszenie/obwieszczenie - w dniu 29 listopada 2011r. została wydana decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego, wolnostojącego na działce nr 333/10 w obrębie Wymój, gm. Stawiguda.

 

                                                                                     Stawiguda, dnia 29 listopad 2011r.

 

BiZ.6730.67.2011

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

 

W ó j t  G m i n y  S t a w i g u d a  z a w i a d a m i a, zgodnie  z art. 61 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 z 2003r poz. 717 ze zmianami) oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. Nr 98 z 2000r poz. 1071 ze zmianami), że w dniu 29 listopada 2011r. została wydana decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego, wolnostojącego  na działce nr 333/10  w obrębie Wymój, gm. Stawiguda.

Jednocześnie zawiadamiam strony postępowania ,że od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Wójta Gminy Stawiguda w terminie 14 dni od jej doręczenia.

 

 

 

Obwieszczenie wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia ………….2011r.,
zdjęto z tablicy ogłoszeń dnia …………… 2011r.

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 29.11.2011
Dokument wytworzony przez: Wójt
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 29 listopada 2011 10:29
Dokument wprowadzony do BIP przez: Radosław Ratajczyk
Ilość wyświetleń: 1755
29 listopada 2011 10:29 (Radosław Ratajczyk) - Dodanie dokumentu.
Zatrzymaj banner przewijany