Komunikaty

Ogłoszenie/obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Bartąg, gmina Stawiguda.

Stawiguda, dnia 26.10.2011r.

 

OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Bartąg, gmina Stawiguda.

Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 oraz z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492 z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087 z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635 z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 1413, z 2010 r. Nr 24, poz. 124, Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz. 675, Nr 119 poz. 804, Nr 130 poz. 871, Nr 149 poz. 996, Nr 155 poz.1043 z 2011 r. Nr 32 poz. 159 i Nr 153 poz.901)oraz Uchwały Rady Gminy Stawiguda Nr XXIX/213/10 z dnia 25 marca 2010 r., zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Bartąg, gmina Stawiguda, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 07 listopada 2011r. do 28 listopada 2011r.  w siedzibie Urzędu Gminy Stawiguda, w godzinach od 9oo do 14oo 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 17 listopada 2011r. w Urzędzie Gminy Stawiguda, o godzinie 9oo

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Stawiguda,  z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do 13 grudnia 2011r.

Na podstawie art. 39 oraz art. 46 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz.1227) podaje się do publicznej wiadomości, iż sporządzona została prognoza oddziaływania na środowisko w ramach przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania ustaleń projektu planu na środowisko.

Zgodnie z art. 54, ust 3, w związku z art. 40 cytowanej wyżej ustawy uwagi i wnioski do projektu planu w zakresie oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone na takich samych zasadach jak do projektu planu, wskazanych w niniejszym obwieszczeniu.

 

Wójt Gminy Stawiguda

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 26.10.2011
Dokument wytworzony przez: Wójt
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 28 października 2011 08:42
Dokument wprowadzony do BIP przez: Radosław Ratajczyk
Ilość wyświetleń: 1729
28 października 2011 08:42 (Radosław Ratajczyk) - Dodanie dokumentu.
Zatrzymaj banner przewijany