Komunikaty (2018)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

OBWIESZCZENIE BiZ.6733.8.2018 Stawiguda, 16.03.2018 r.

Stawiguda, 16.03.2018 r. BiZ.6733.8.2018

Informacja o podstawowych kwotach dotacji na rok 2018.

Na podstawie z art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017. poz.2203) Podstawowa kwota na dziecko dla przedszkoli niepublicznych wynosi: 509,32zł miesięcznie ( kwota nie dotyczy dzieci niepełnosprawnych)

OBWIESZCZENIE BiZ.6733.5.2018 z dnia 19.02.2018 r

O B W I E S Z C Z E N I E W ó j t G m i n y S t a w i g u d a, zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.)

OBWIESZCZENIE BiZ.6733.4.2018 Wójt Gminy Stawiguda 12.02.2018 r.

O B W I E S Z C Z E N I E W ó j t G m i n y S t a w i g u d a, zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.)

Informacja o wysokości wskaźnika zwiększającego

Stawiguda 29.01.2018r. Informacja o wysokości wskaźnika zwiększającego Wskaźnik zwiększający dla publicznych szkół podstawowych niebędących szkołami specjalnymi obliczony według wzoru, o którym mowa w art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2017r., poz. 2203) wynosi...

Zatrzymaj banner przewijany