Komunikaty (2017)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Obwieszczenie w sprawie zmiany ostatecznej Decyzji Wójta Gminy nr 38/15 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 03 września 2015 r. dla inwestycji polegającej na rozbudowie istniejącego budynku Gminnego Ośrodka Kultury na działce nr 747 w obrębie Stawiguda

Stawiguda, 16 stycznia 2017 r. O B W I E S Z C Z E N I E W ó j t G m i n y S t a w i g u d a, zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania admin

Zatrzymaj banner przewijany