Komunikaty (2016)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci ciepłowniczej na działce nr 279/6 w obrębie Jaroty

Stawiguda, 19 kwietnia 2016 r. O B W I E S Z C Z E N I E W ó j t G m i n y S t a w i g u d a, zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.) z...

OGŁOSZENIE /OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Bartąg, gmina Stawiguda.

Stawiguda, dnia 18.04.2016 r. GN.6722.1.2016.AB OGŁOSZENIE /OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Bartąg, gmina Stawiguda. Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. 2015 poz....

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Stawiguda, dnia 21 marca 2016 r. OŚiP.6220.8.2016.MJ OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Wójt Gminy Stawiguda, działając na podstawie art. 73 ust. 1, art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,...

Zatrzymaj banner przewijany