Komunikaty (2016)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej na działce nr 216/3 w obrębie Tomaszkowo

Stawiguda, 9 maja 2016 r. O B W I E S Z C Z E N I E W ó j t G m i n y S t a w i g u d a, zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na działkach nr 198/34, 207/11, 207/12, 208/8, 275, 281 w obrębie Jaroty

Stawiguda, 5 maja 2016 r. O B W I E S Z C Z E N I E W ó j t G m i n y S t a w i g u d a, zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjn

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy

W Y K A Z nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 ze zm.) Wójt Gminy Stawiguda podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości, będącej własnością Gminy Stawiguda, przeznaczonej do dzierżawy. Działka...

Zatrzymaj banner przewijany