Komunikaty (2018)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

OGŁOSZENIE / OBWIESZCZENIE GN.6722.24.2012 o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym Stawiguda, gmina Stawiguda

Na podstawie art. 17 pkt 9, 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2017 r. poz. 1073 ze zm.), oraz Uchwały Nr XVII/123/2012 Rady Gminy Stawiguda z dnia 05 lipca 2012r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie...

OBWIESZCZENIE BiZ.6733.13.2018 Stawiguda, 18.05.2018 r.

O B W I E S Z C Z E N I E W ó j t G m i n y S t a w i g u d a, zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.

Aktualizacja kwot dotacji i wskaźnika zwiększającego.

Na podstawie art. 46 ust.1 pkt 1-3 ustawy z dnia 27 października 2017r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2017r., poz. 2203) Gmina Stawiguda ogłasza: Podstawowa kwota na dziecko dla przedszkoli niepublicznych wynosi: 565,62zł miesięcznie ( kwota nie dotyczy dzieci niepełnosprawnych) Na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niższej...

Zatrzymaj banner przewijany