Komunikaty (2016)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Obwieszczenie w sprawie zmiany ostatecznej Decyzji Wójta Gminy nr 35/15 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 20 sierpnia 2016 r. dla inwestycji polegającej na przebudowie istniejącej publicznej drogi gminnej zlokalizowanej na działkach nr 592/1, 529/1 i 525/7 w obrębie Stawiguda

Stawiguda, 30 maja 2016 r. O B W I E S Z C Z E N I E W ó j t G m i n y S t a w i g u d a, zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 ze zm.) or

Zatrzymaj banner przewijany