Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

OGŁOSZENIE / OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stawiguda, obszar – Tomaszkowo sektor „H” uchwalonego uchwałą Rady Gminy w Stawigudzie Nr XIX/236/96 z dnia 16 grudnia 1996r. oraz prognozy oddziaływania na środowisko w ramach strategicznych ocen oddziaływania na środowisko do opracowywanego miejscowego planu.

Na podstawie art.17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późniejszymi zmianami) oraz art. 3 ust. 1 pkt. 11, art. 29, art. 39 ust. 1, art. 46 pkt. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie...

OGŁOSZENIE / OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Wymój (dz.305/…), gmina Stawiguda.

OGŁOSZENIE / OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Wymój (dz.305/…), gmina Stawiguda. Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) zawiadamia

OGŁOSZENIE/OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Bartąg (Bartążek), gmina Stawiguda

OGŁOSZENIE / OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Bartąg (Bartążek) gmina Stawiguda. Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z pó

Zatrzymaj banner przewijany