Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie/obwieszczenie - w dniu 29 listopada 2011r. została wydana decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego, wolnostojącego na działce nr 333/10 w obrębie Wymój, gm. Stawiguda.

Stawiguda, dnia 29 listopad 2011r. BiZ.6730.67.2011 O B W I E S Z C Z E N I E W ó j t G m i n y S t a w i g u d a z a w i a d a m i a, zgodnie z art. 61 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 z 2003r poz. 717 ze zmianami) oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity...

Ogłoszenie/obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Bartąg, gmina Stawiguda.

Stawiguda, dnia 26.10.2011r. OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Bartąg, gmina Stawiguda. Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 oraz z 2004 r. Nr 6, poz....

OGŁOSZENIE / OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Jaroty i części obrębu Bartąg, gmina Stawiguda.

Stawiguda, dnia 30.09. 2011 r. GN.6722.2.2011.RR OGŁOSZENIE / OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Jaroty i części obrębu Bartąg, gmina Stawiguda. Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz....

Zatrzymaj banner przewijany