Komunikaty (2018)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

INFORMACJA w sprawie konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego na rok szkolny 2018/2019

INFORMACJA W związku z nie wpłynięciem żadnej oferty na konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego na rok szkolny 2018/2019 konkurs zostaje zakończony.

Ogłoszenie/obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym Stawiguda, gmina Stawiguda

OGŁOSZENIE / OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym Stawiguda, gmina Stawiguda Na podstawie art. 17 pkt 9, 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2017 r. poz. 1073 ze zm.), oraz Uchw...

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stawiguda

OGŁOSZENIE / OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stawiguda Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27.03.2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm.) oraz art. 46 i 54 ustawy ...

Obwieszczenie Wójta Gminy Stawiguda

OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 poz. 1257 ze zm.) Wójt Gminy Stawiguda podaje do publicznej wiadomości informację o wydaniu Decyzji Nr 45/18 z dnia 25 maja 2018 r. o odmowie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowi

Obwieszczenie Wójta Gminy Stawiguda z dnia 25.07.2018 r.

O B W I E S Z C Z E N I E W ó j t G m i n y S t a w i g u d a, zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.) z a w i a d a m

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Stawiguda, z dnia 10.07.2018 r.

O B W I E S Z C Z E N I E W ó j t G m i n y S t a w i g u d a, zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.

Zatrzymaj banner przewijany