Komunikaty (2017)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Obwieszczenie w sprawie zmiany ostatecznej Decyzji Wójta Gminy nr 21/16 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 21 czerwca 2016 r. dla inwestycji polegającej na remoncie istniejącego budynku kaplicy objętej ochroną konserwatorską i adaptacji na cele kulturalne – Gminne Centrum Kulturalne na działce nr 25/18 w obrębie Stawiguda

Stawiguda, 17 maja 2017 r. BiZ.6733.10.2017 O B W I E S Z C Z E N I E W ó j t G m i n y S t a w i g u d a, zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z...

Zatrzymaj banner przewijany