Komunikaty (2015)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie oświetlenia drogowego w pasie istniejącej drogi wewnętrznej na działce nr 283 w obrębie Wymój

Stawiguda, 22 czerwca 2015 r. O B W I E S Z C Z E N I E W ó j t G m i n y S t a w i g u d a z a w i a d a m i a, że zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199) oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 poz

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazu na działkach nr 537/7, 537/28, 537/10, 537/14, 537/11, 537/15 w obrębie geodezyjnym Stawiguda

Stawiguda, 13 maja 2015 r. O B W I E S Z C Z E N I E W ó j t G m i n y S t a w i g u d a z a w i a d a m i a, że zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 20

Komunikat w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy

KOMUNIKAT Na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 518 ze zm.) WÓJT GMINY STAWIGUDA podaje do publicznej wiadomości, iż w siedzibie Urzędu Gminy w Stawigudzie, od dnia 11.05.2015 r. wywieszony został Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy, położonej...

Zatrzymaj banner przewijany