Komunikaty (2017)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

OGŁOSZENIE / OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stawiguda

OGŁOSZENIE / OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stawiguda. Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 778 ze zmianami) oraz art. 39 ust. 1 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia...

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej nn wraz z szafkami kablowo-pomiarowymi na działkach nr 188/87, 188/105, 188/116 w obrębie Dorotowo

Stawiguda, 22 maj 2017 r. BiZ.6733.11.2017.AT O B W I E S Z C Z E N I E W ó j t G m i n y S t a w i g u d a, zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016...

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej nn wraz z szafkami kablowo-pomiarowymi na działkach nr 146/2, 179/2, 188/105 w obrębie Dorotowo

Stawiguda, 22 maj 2017 r. BiZ.6733.9.2017.AT O B W I E S Z C Z E N I E W ó j t G m i n y S t a w i g u d a, zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016...

Zatrzymaj banner przewijany