Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie/obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Pluski

OGŁOSZENIE / OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Pluski w gminie Stawiguda Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę...

Ogłoszenie o przystąpieniu do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Tomaszkowo, jednostka"G", gmina Stawiguda

OGŁOSZENIE / OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Tomaszkowo, jednostka „G”, gmina Stawiguda Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez...

Ogłoszenie o przystąpieniu do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Rybaki, gmina Stawiguda

OGŁOSZENIE / OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Rybaki, gmina Stawiguda Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Stawiguda uchwały...

Ogłoszenie o przystąpieniu do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów obejmujących fragment obrębu Bartąg, gmina Stawiguda

OGŁOSZENIE / OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów obejmujących fragment obrębu Bartąg, gmina Stawiguda Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu...

OBWIESZCZENIE Wójt Gminy Stawiguda nr BiZ.6733.18.2018 z dnia Stawiguda, 16.08.2018 r.

O B W I E S Z C Z E N I E W ó j t G m i n y S t a w i g u d a, zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.) z a w i a d a m i a: w dniu...

INFORMACJA w sprawie konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego na rok szkolny 2018/2019

INFORMACJA W związku z nie wpłynięciem żadnej oferty na konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego na rok szkolny 2018/2019 konkurs zostaje zakończony.

Ogłoszenie/obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym Stawiguda, gmina Stawiguda

OGŁOSZENIE / OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym Stawiguda, gmina Stawiguda Na podstawie art. 17 pkt 9, 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2017 r. poz. 1073 ze zm.), oraz Uchwały...

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stawiguda

OGŁOSZENIE / OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stawiguda Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27.03.2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm.) oraz art. 46 i 54 ustawy z dnia 3 października...

Zatrzymaj banner przewijany