Komunikaty (2012)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

OGŁOSZENIE/OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stawiguda, miejscowość Majdy – jednostka „D”.

OGŁOSZENIE/OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stawiguda, miejscowość Majdy – jednostka „D”. Na podstawie art. 17 pkt 9 i 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn....

Obwieszczenie - w dniu 29 maja 2012 r. wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na działce nr 41/6 w obrębie Pluski.

Stawiguda 11 czerwiec 2012 r. BiZ.6733.14.2012 O B W I E S Z C Z E N I E W ó j t G m i n y S t a w i g u d a z a w i a d a m i a, że zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 z 2003 r. poz. 717 ze zmianami) oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity...

Komunikat o wywieszeniu do publicznego wglądu wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

KOMUNIKAT Zgodnie z art. 35 ust.1 ustawy z 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (jedn. tekst Dz. U. z 2010r. nr 102, poz.651 z późn. zm.) WÓJT GMINY STAWIGUDA podaje do publicznej wiadomości, iż w siedzibie Urzędu Gminy w Stawigudzie, od dnia 04 czerwca 2012r. wywieszony został Wykaz nieruchomości przeznaczonych do...

Ogłoszenie - wykaz umorzeń.

URZĄD GMINY STAWIGUDA 11-034 Stawiguda, ul. Olsztyńska 10 Stawiguda dnia: 2012-05-16 WYKAZ Wójt Gminy Stawiguda zgodnie z art. 37 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r. (Dz. U. nr 157 , poz. 1240 ze zmianami) podaje do publicznej wiadomości informacje dotyczące roku 2011. lit. „a”) dane...

Zatrzymaj banner przewijany