Komunikaty (2016)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Obwieszczenie w sprawie zmiany ostatecznej Decyzji Wójta Gminy nr 42/15 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 15 września 2015 r. dla inwestycji polegającej na budowie budynku świetlicy wiejskiej na działce nr 69/1 w obrębie Miodówko

Stawiguda, 03 listopada 2016 r. O B W I E S Z C Z E N I E W ó j t G m i n y S t a w i g u d a, zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015

Zatrzymaj banner przewijany