Komunikaty (2016)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

OGŁOSZENIE / OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stawiguda zatwierdzonego Uchwałą Nr XVII/194/96 Rady Gminy w Stawigudzie z dnia 31 lipca 1996 r., w obrębie Tomaszkowo - Wyspa

GN.6722.26.2015.TB Stawiguda, dnia 13 grudnia 2016 r. OGŁOSZENIE / OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stawiguda zatwierdzonego Uchwałą Nr XVII/194/96 Rady Gminy w Stawigudzie z dnia 31 lipca 1996 r., w obrębie Tomaszkowo - Wyspa Na podstawie art. 17...

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie punktu czerpalnego wody do celów przeciwpożarowych z zasileniem w energię elektryczną i oświetleniem punktu czerpalnego na działkach nr 874/3 i 875/2 w obrębie Pluski

Stawiguda, 1 grudnia 2016 r. BiZ.6733.48.2016 O B W I E S Z C Z E N I E W ó j t G m i n y S t a w i g u d a, zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013...

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie drogi gminnej nr 162099N (ulicy Fermowej) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczna na działce nr 453/23 w obrębie Stawiguda

Stawiguda, 24 listopada 2016 r. BiZ.6733.47.2016 O B W I E S Z C Z E N I E W ó j t G m i n y S t a w i g u d a, zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013...

Zatrzymaj banner przewijany