Komunikaty (2012)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

OGŁOSZENIE / OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Bartąg (Zydlungi) gmina Stawiguda.

OGŁOSZENIE / OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Bartąg (Zydlungi) gmina Stawiguda. Na podstawie art. 17 pkt. 10 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z późn. zm.) i art. 54 ust. 2, 3 ustawy...

OGŁOSZENIE / OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Rybaki, gmina Stawiguda.

OGŁOSZENIE / OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Rybaki, gmina Stawiguda. Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy w Stawigudzie uchwa...

OGŁOSZENIE / OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stawiguda, obszar – Tomaszkowo sektor „H” uchwalonego uchwałą Rady Gminy w Stawigudzie Nr XIX/236/96 z dnia 16 grudnia 1996r. oraz prognozy oddziaływania na środowisko w ramach strategicznych ocen oddziaływania na środowisko do opracowywanego miejscowego planu.

Na podstawie art.17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późniejszymi zmianami) oraz art. 3 ust. 1 pkt. 11, art. 29, art. 39 ust. 1, art. 46 pkt. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie...

Zatrzymaj banner przewijany