Informacje o sesji i pracy Rady Gminy

INFORMACJA O SESJI RADY GMINY 12 września 2019 r. (czwartek) o godz. 16:00 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Stawigudzie przy ul. Leśnej 1 (Budynek B; I piętro; sala nr 6 Pracownia j. polskiego).

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506), zwołuję XII sesję Rady Gminy Stawiguda, która odbędzie się 12 września 2019 r. (czwartek) o godz. 16:00 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Stawigudzie przy ul. Leśnej 1 (Budynek B; I piętro; sala nr 6 Pracownia j. polskiego).

 

Proponowany porządek obrad:

I. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.

II. Przedstawienie porządku obrad sesji.

III. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

IV. Przyjęcie projektów uchwał w sprawie:

1. rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Stawiguda;

2. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów obejmujących fragmenty obrębu Bartąg, gmina Stawiguda;

3. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w Stawigudzie przy ulicy Ceglanej, gmina Stawiguda;

4. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Tomaszkowo i części obrębu Bartąg, gmina Stawiguda;

5. przystąpienia do sporządzenia częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Majdy, gmina Stawiguda;

6. przystąpienia do sporządzenia częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Bartąg, gmina Stawiguda;

7. przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Bartąg, gmina Stawiguda;

8. nadania nazwy ulicy „Sportowej Pasji” w miejscowości Bartąg, gmina Stawiguda;

9. wystąpienia z wnioskami do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o ustalenie nazwy obiektowi fizjograficznemu „Struga Gromelska”;

10. zmiany uchwały określającej przystanki komunikacyjne oraz warunki i zasady korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Stawiguda.

11. wyrażenia zgody na zawarcie przez Wójta Gminy Stawiguda, jako organizatora publicznego transportu zbiorowego, umowy z operatorem o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu drogowego;

12. upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stawigudzie do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach z zakresu świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Stawiguda;

13. zmiany Uchwały Rady Gminy Nr III/19/2018 z dnia 17 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stawiguda na lata 2019 – 2029;

14. zmian w budżecie gminy Stawiguda na 2019 rok.

V. Sprawy różne.

VI. Zakończenie obrad XII sesji Rady Gminy.

Przewodniczący Rady
/-/ Grzegorz Kołakowski

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 06 września 2019 12:04
Dokument wprowadzony do BIP przez: Witold Obarski
Ilość wyświetleń: 222
06 września 2019 12:09 (Witold Obarski) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
06 września 2019 12:05 (Witold Obarski) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
06 września 2019 12:04 (Witold Obarski) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany