Informacje o sesji i pracy Rady Gminy

INFORMACJA O SESJI RADY GMINY 30 maja 2019 r. (czwartek) o godz. 16:00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Stawigudzie przy ul. Leśnej 2.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506), zwołuję IX sesję Rady Gminy Stawiguda, która odbędzie się 30 maja 2019 r. (czwartek) o godz. 16:00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Stawigudzie przy ul. Leśnej 2.

Proponowany porządek obrad:

I. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.

II. Przedstawienie porządku obrad sesji.

III. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

IV. Przyjęcie projektów uchwał w sprawie:

1. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy usługowej i produkcyjnej położonych przy ulicy Jarzębinowej w obrębie Stawiguda, gmina Stawiguda;

2. uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Pluski w gminie Stawiguda;

3. przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów zabudowy mieszkaniowej w obrębie Bartąg, gmina Stawiguda;

4. przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części obrębu Pluski, gmina Stawiguda;

5. nadania nazw ulic w miejscowości Tomaszkowo, gmina Stawiguda;

6. zmiany nazwy ulicy Chabrowej w miejscowości Bartąg, gmina Stawiguda na ulicę Bratkową;

7. określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego;

8.zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia czasu na realizację bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach;

9. ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych przez Gminę Stawiguda oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od 1 września 2019r.;

10. w sprawie ustalenia wysokości diet radnych i sołtysów;

11. zmiany Uchwały Rady Gminy Nr III/19/2018 z dnia 17 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stawiguda na lata 2019 – 2029;

12. zmian w budżecie gminy Stawiguda na 2019 rok.

V. Zajęcie stanowiska w sprawie pozwolenia na budowę wieży telekomunikacyjnej „PLAY”.

VI. Sprawy różne.

VII. Zakończenie obrad IX sesji Rady Gminy.

 

 

Przewodniczący Rady

/-/ Grzegorz Kołakowski

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 28 maja 2019 08:19
Dokument wprowadzony do BIP przez: Witold Obarski
Ilość wyświetleń: 186
28 maja 2019 08:20 (Witold Obarski) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
28 maja 2019 08:20 (Witold Obarski) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
28 maja 2019 08:19 (Witold Obarski) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany