Informacje o sesji i pracy Rady Gminy

INFORMACJA O SESJI RADY GMINY 28 marca 2019 r. (czwartek) o godz. 16:00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Stawigudzie przy ul. Leśnej 2

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506), zwołuję VII sesję Rady Gminy Stawiguda, która odbędzie się dnia 28 marca 2019 r. (czwartek) o godz. 16:00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Stawigudzie przy ul. Leśnej 2.

Proponowany porządek obrad:
I. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.
II. Przedstawienie porządku obrad sesji.
III. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
IV. Przyjęcie projektów uchwał w sprawie:
  1. przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Stawiguda, gmina Stawiguda;
  2. przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy usługowej w obrębie Tomaszkowo, gmina Stawiguda;
  3. przejęcia do realizacji od Wojewody Warmińsko – Mazurskiego zadania rządowego polegającego na utrzymaniu cmentarza wojennego znajdującego się na terenie gminy Stawiguda;
  4. upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stawigudzie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej, dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego, o którym mowa w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997r. - Prawo energetyczne;
  5. zmieniająca uchwałę nr XXXIII/340/2018 Rady Gminy Stawiguda z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji na prowadzenie publicznych i niepublicznych: szkół, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne lub prawne na terenie Gminy Stawiguda oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystania;
  6. w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w Uchwale Nr XXXVII/384/2018 Rady Gminy Stawiguda z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie nadania statutów sołectwom Gminy Stawiguda;
  7. zmiany Uchwały Rady Gminy Nr III/19/2018 z dnia 17 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stawiguda na lata 2019 – 2029;
  8. zmian w budżecie gminy Stawiguda na 2019 rok.

V. Sprawy różne.
VI. Zakończenie obrad VII sesji Rady Gminy.


 

Przewodniczący Rady
/-/ Grzegorz Kołakowski

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 21 marca 2019 10:33
Dokument wprowadzony do BIP przez: Witold Obarski
Ilość wyświetleń: 193
21 marca 2019 10:33 (Witold Obarski) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany