Aktualności

Urząd Gminy Stawiguda informuje, że na terenie gminy Stawiguda obowiązuje całkowity zakaz wysypywania popiołu.

Mieszkańcy Gminy Stawiguda

 

            Urząd Gminy Stawiguda informuje, że na terenie gminy Stawiguda obowiązuje całkowity zakaz wysypywania popiołu. Zgodnie z art. 5 ust.1 pkt 3b ustawy z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012r. poz. 391 z późn. zm.) „Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku poprzez (…):

  • Wyposażenie nieruchomości w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym
    i technicznym.
  • Pozbywanie się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych (…) w sposób zgodny z przepisami ustawy i przepisami odrębnymi”.

            Popiół z palenisk domowych (pieców centralnego ogrzewania) to także odpad komunalny, który ma być gromadzony w pojemniku. Niedopuszczalne jest wyrzucanie go na drogi, pola lub do przydrożnych rowów. Popiół wyrzucony bezpośrednio na ziemię zostaje przepłukiwany przez opady do gruntu i jest źródłem zanieczyszczeń wód gruntowych. Popiół zawiera mnóstwo szkodliwych związków, które przy wietrznej pogodzie mogą uwalniać się do atmosfery zanieczyszczając ją, a tym samym mogą być źródłem chorób dróg oddechowych i innych.

Przypominamy, iż zanieczyszczanie lub zaśmiecanie przestrzeni publicznej, a w szczególności dróg, ulic, placów, ogrodów, trawników lub zieleńców, zgodnie z art. 145 Kodeksu wykroczeń, podlega karze grzywny do 500 zł lub karze nagany.

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 20 lutego 2017 16:03
Dokument wprowadzony do BIP przez: Paweł Chmielewski
Ilość wyświetleń: 506
20 lutego 2017 16:03 (Paweł Chmielewski) - Dodanie załącznika [list_otwarty_do_mieszkancow__wyrzucanie_popiolu.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
20 lutego 2017 16:03 (Paweł Chmielewski) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany