Aktualności

Informacja o Sesji Rady Gminy

RADA GMINY 

STAWIGUDA

INFORMACJA

O SESJI RADY GMINY

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.), zwołuję XXII sesję Rady Gminy Stawiguda, która odbędzie się dnia 9 lutego 2017 r. (czwartek) o godz. 16:00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury  w Stawigudzie przy ul. Leśnej 2.

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności. 
 2. Przedstawienie porządku obrad sesji.
 3. Wybór sekretarza obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. V.  Interpelacje i zapytania radnych.
  1. Przyjęcie projektów uchwał w sprawie:
   1. 1.      uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stawiguda w miejscowości Dorotowo – sektor E;
   2. 2.      uchylenia załącznika graficznego nr 2 do Uchwały Nr XXI/146/2012 Rady Gminy Stawiguda z dnia 30.10.2012 r. w sprawie zmiany załączników graficznych do uchwały Rady Gminy Stawiguda nr XIII/81/2012 z dnia 16.02.2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia częściowej zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym Tomaszkowo, gmina Stawiguda;
   3. 3.      przystąpienia do sporządzenia częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Stawiguda i części obrębu Wymój;
   4. 4.      zmiany Uchwały Nr XXXII/236/10 z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie zasad gospodarki nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Stawiguda;
   5. 5.      nadania nazwy ulicy w miejscowości Stawiguda ;
   6. 6.      nadania nazwy ulicy w miejscowości Tomaszkowo;
   7. 7.      projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego;
   8. 8.      trybu udzielania i rozliczania dotacji na prowadzenie publicznych i niepublicznych: szkół, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne lub prawne na terenie Gminy Stawiguda oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania;
   9. 9.      określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w przedszkolach prowadzonych  przez Gminę Stawiguda;
   10. 10.  zmian w statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stawigudzie;
   11. 11.  przyjęcia do realizacji w 2017 roku Programu „NIE nowotworom u dzieci”;
   12. 12.  zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2017 r.;
   13. 13.  udzielenia pomocy finansowej Województwu Warmińsko-Mazurskiemu w 2017 r.;
   14. 14.  zmiany Uchwały Rady Gminy Nr XX/227/2016 z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stawiguda na lata 2017 – 2029;
   15. 15.  zmian w budżecie gminy Stawiguda na 2017 rok.
  2. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
  3. Sprawy różne.
  4. Zakończenie obrad  XXII sesji Rady Gminy.

                                                   

Przewodniczący Rady

/-/ Grzegorz Wieczorek

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 02 lutego 2017 08:11
Dokument wprowadzony do BIP przez: Paweł Chmielewski
Ilość wyświetleń: 537
02 lutego 2017 08:11 (Paweł Chmielewski) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany