Aktualności

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stawigudzie ogłasza nabór kandydatów na opiekuna prawnego dla osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej

Zakres podstawowych zadań:

Sprawowanie pieczy nad osobą i majątkiem ubezwłasnowolnionego

 

  • posiadanie obywatelstwa polskiego,
  • pełna zdolność do czynności prawnych,
  • korzystanie z pełni praw publicznych,
  • stan zdrowia pozwalający na pełnienie funkcji określonej w ogłoszeniu,
  • niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie,
  • wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji

            Wymagane dokumenty:

 

  1. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na pełnienie funkcji opiekuna prawnego.
  2. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie.
  3. Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego, pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw  obywatelskich.
  4. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie  danych osobowych do celów rekrutacji.

Osoby zainteresowane udziałem  w rekrutacji prosimy o składanie wymaganych dokumentów w kopercie opatrzonej dopiskiem „ Kandydat na opiekuna prawnego” w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Stawigudzie przy ul. Olsztyńskiej 10 w Stawigudzie.

Szczegółowych informacji na temat zadań opiekuna prawnego oraz wynagrodzenia dla opiekuna prawnego udzieli osobom zainteresowanym Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stawigudzie, ul. Olsztyńska 10, codziennie w godz. Od 8.00 do 15.00, tel:895126202

Sąd opiekuńczy przyzna opiekunowi za sprawowanie opieki na jego żądanie stosowne wynagrodzenie okresowe albo wynagrodzenie jednorazowe w dniu ustania opieki lub zwolnienia go od niej.

Podstawa prawna:

Przepisy art.3 pkt.5 lit. J ustawy z dnia 17 maja 1990 roku o podziale zadań i kompetencji określonych w ustawach szczególnych pomiędzy organami gmin, a organami administracji rządowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. z 1990 r. Nr 34, poz.198), nakładają na gminę, jako  zadanie  zlecone obowiązek wskazania kandydata na opiekuna prawnego.

Obowiązek ten wynika z art.149 § 3 i art.162 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 roku, Kodeks rodzinny i opiekuńczy, zgodnie z którym, w przypadku braku osób najbliższych, krewnych oraz innych osób, którym mogłaby być powierzona opieka nad osobą ubezwłasnowolnioną organ gminy wskazuje kandydata na opiekuna prawnego.

 

 P.O. Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

                                       Joanna Herda.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 21 marca 2016 11:05
Dokument wprowadzony do BIP przez: Paweł Chmielewski
Ilość wyświetleń: 566
21 marca 2016 11:05 (Paweł Chmielewski) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany