Aktualności

INFORMACJA O SESJI RADY GMINY

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r.  (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.), zwołuję XIII  sesję Rady Gminy Stawiguda, która odbędzie się dnia 3 marca 2016 r. (czwartek) o godz. 1600 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Stawigudzie przy ul. Leśnej 2.

 

Proponowany porządek obrad:

 

I.  Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.

II.  Przedstawienie porządku obrad sesji.

III. Wybór sekretarza obrad.

IV. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

V.  Interpelacje i zapytania radnych.

VI. Przyjęcie projektów uchwał w sprawie:

 1. 1.      przystąpienia do sporządzenia częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Bartąg, gmina Stawiguda;
 1. nadania nazewnictwa ulic w miejscowości Bartąg;
 2. nadania nazewnictwa ulic w miejscowości Jaroty;
 3. ustalenia kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych i publicznych gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Stawiguda;
 4. przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stawiguda w roku 2016;
 5. zmiany ,,Programu Współpracy Gminy Stawiguda z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016;
 6. rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Stawiguda;
 7. zmian w Statucie Biblioteki Publicznej Gminy Stawiguda;
 8. zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stawigudzie;
 9. zmian w budżecie na 2016 r.;
 10. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stawiguda na lata 2016 – 2022;

 

VII.  Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

VIII. Informacja o pracy Wójta i Urzędu Gminy;

IX.    Sprawy różne.

X.     Zakończenie obrad  XIII sesji Rady Gminy.

Przewodniczący Rady

/-/ Grzegorz Wieczorek

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 25 lutego 2016 13:11
Dokument wprowadzony do BIP przez: Paweł Chmielewski
Ilość wyświetleń: 609
25 lutego 2016 13:11 (Paweł Chmielewski) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany