Aktualności

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej.

 

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

 

            Zasady udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, a także zasady działania organów administracji publicznej w zakresie edukacji prawnej określa ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r., poz. 1255).

 

            1. Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

1)        poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym,                             o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach lub

2)        wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub

3)        udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym, lub

4)        sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym.

            2. Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw:

1)        podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;

2)        z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego;

3)        związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania       do rozpoczęcia tej działalności.

            3. Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie fizycznej, zwanej dalej "osobą uprawnioną":

1)        której w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163, 693         i 1045 z późn. zm.) i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia, lub

2)        która posiada ważną Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. poz. 1863), lub

3)        która uzyskała zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r.          o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1206 oraz z 2015 r. poz. 693), lub

4)        która posiada ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego,  o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. Nr 205, poz. 1203), lub

5)        która nie ukończyła 26 lat, lub

6)        która ukończyła 65 lat, lub

7)        która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty.

            4. Prawo do nieodpłatnej pomocy prawnej osoba uprawniona, o której mowa w:

1)        ust. 3 pkt 1 – wykazuje przez przedłożenie oryginału albo odpisu decyzji o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej lub zaświadczenia o udzieleniu świadczenia, o którym mowa w art. 106 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;

2)        ust. 3 pkt 2 – wykazuje przez przedłożenie ważnej Karty Dużej Rodziny, o której mowa   w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny;

3)        ust. 3 pkt 3 – wykazuje przez przedłożenie zaświadczenia, o którym mowa w ustawie         z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego;

4)        ust. 3 pkt 4 – wykazuje przez przedłożenie ważnej legitymacji weterana albo legitymacji weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r.                     o weteranach działań poza granicami państwa;

5)        ust. 3 pkt 5 i 6 – wykazuje przez przedłożenie dokumentu stwierdzającego tożsamość;

6)        ust. 3 pkt 7 – wykazuje przez złożenie oświadczenia, że zachodzi co najmniej jedna           z okoliczności wymienionych w tym przepisie.

 

            5. Informacja o lokalizacji punktów nieodpłatnej pomocy prawnej wraz                 z harmonogramem wskazującym dni i godziny, w których jest udzielana nieodpłatna pomoc prawna:

 

GMINA BARCZEWO

PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W BARCZEWIE

Urząd Miejski w Barczewie, Plac Ratuszowy 1, pokój Nr 24

 

Nieodpłatna pomoc prawna jest udzielana przez organizację pozarządową:

Fundacja „Inicjatywa Kobiet Aktywnych”, z siedzibą: 10-687 Olsztyn, ul. Hanowskiego 9/42.

Pomoc jest świadczona przez adwokata i radcę prawnego.

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

godz. 9.00–13.00

 

godz. 11.00–15.00

 

godz. 9.00–13.00

godz. 11.00–15.00

 

godz. 9.00–13.00

 

GMINA OLSZTYNEK

PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W OLSZTYNKU

Urząd Miejski w Olsztynku, ul. Ratusz 1, pokój Nr 7a

 

Nieodpłatna pomoc prawna jest udzielana przez organizację pozarządową:

Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich „Wizja Lokalna”, z siedzibą: 10-089 Olsztyn,                        ul. Rymkiewicza 4.

Pomoc jest świadczona przez adwokata oraz osobę, o której mowa w art. 11 ust. 3 pkt 2 ustawy             o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

godz. 8.30–12.30

 

godz. 12.30–16.30

godz. 12.30–16.30

godz. 12.30–16.30

godz. 12.30–16.30

 

GMINA STAWIGUDA

PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W STAWIGUDZIE

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Olsztyńska 10, pokój Nr 1

 

Nieodpłatna pomoc prawna jest udzielana przez organizację pozarządową:

Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich „Wizja Lokalna”, z siedzibą: 10-089 Olsztyn,                        ul. Rymkiewicza 4.

Pomoc jest świadczona przez adwokata oraz osobę, o której mowa w art. 11 ust. 3 pkt 2 ustawy             o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

godz. 13.00–17.00

 

godz. 8.00–12.00

godz. 8.00–12.00

godz. 8.00–12.00

godz. 8.00–12.00

GMINA BISKUPIEC

PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W BISKUPCU

SORBOMA Dom Pracy Twórczej, ul. Wawelska 2, pokój Nr 1

 

Nieodpłatna pomoc prawna jest udzielana przez adwokatów oraz radców prawnych.

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

godz. 9.00–13.00

 

godz. 11.00–15.00

 

godz. 9.00–13.00

godz. 11.00–15.00

 

godz. 9.00–13.00

 

GMINA DOBRE MIASTO

PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W DOBRYM MIEŚCIE

Urząd Miejski w Dobrym Mieście, ul. Warszawska 14, pokój Nr 7

 

Nieodpłatna pomoc prawna jest udzielana przez adwokatów oraz radców prawnych.

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

godz. 9.00–13.00

 

godz. 11.00–15.00

 

godz. 9.00–13.00

godz. 11.00–15.00

 

godz. 9.00–13.00

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 12 lutego 2016 09:35
Dokument wprowadzony do BIP przez: Paweł Chmielewski
Ilość wyświetleń: 740
12 lutego 2016 14:13 (Paweł Chmielewski) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
12 lutego 2016 09:35 (Paweł Chmielewski) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany