Aktualności

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Akcja wywozu odpadów

Akcja wywozu odpadów Urząd Gminy Stawiguda informuje, że wzorem lat ubiegłych przeprowadzona zostanie bezpłatna zbiórka odpadów wielkogabarytowych i zużytego sprzętu elektronicznego w następujących terminach:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stawigudzie ogłasza nabór kandydatów na opiekuna prawnego dla osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej

Zakres podstawowych zadań: Sprawowanie pieczy nad osobą i majątkiem ubezwłasnowolnionego posiadanie obywatelstwa polskiego, pełna zdolność do czynności prawnych, korzystanie z pełni praw publicznych, stan zdrowia pozwalający na pełnienie funkcji określonej w ogłoszeniu, niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie, wyr

OGŁOSZENIE O ODWOŁANIU PRZETARGU NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

Stawiguda, dnia 16.03.2016 r. GN.6840.14,15.2015.ACZ OGŁOSZENIE O ODWOŁANIU PRZETARGU NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI Wójt Gminy Stawiguda działając zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nie

INFORMACJA O SESJI RADY GMINY

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.), zwołuję XIII sesję Rady Gminy Stawiguda, która odbędzie się dnia 3 marca 2016 r. (czwartek) o godz. 1600 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Stawigudzie przy ul. Leśnej 2. Proponowany porządek obrad ...

INFORMACJA – ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE – 500+

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stawigudzie informuje, iż wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego będą przyjmowane w: Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej , Ul. Olsztyńska 10, 11-034 Stawiguda od dnia 01.04.2016r. (od dnia wejścia w życie ustawy). Telefon: 895126900 Informacje dodatkowe:

Spotkanie mieszkańców i organizacji pozarządowych - 27 luty 2016

chciałabym przypomnieć o sobotnim spotkaniu przedstawicieli organizacji pozarządowych, lokalnych działaczy, wolontariuszy, społeczników oraz wszystkich zainteresowanych podjęciem inicjatyw społecznych w naszej gminie. Na spotkaniu poruszone zostaną tematy możliwości pozyskiwania środków zewn

Zatrzymaj banner przewijany