Aktualności

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Wójt Gminy Stawiguda informuje, że Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie zwrócił się z kolejną ponowną prośbą o zaopiniowanie projektu dokumentu pn.: Plan gospodarki odpadami dla województwa warmińsko-mazurskiego na lata 2016 – 2022.

W związku z powyższym informuję, że projekt dokumentu wraz z załączeniami dostępny jest w Urzędzie Gminy Stawiguda w pokoju nr 12 w godzinach pracy urzędu oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Stawiguda www.stawiguda.bip.pl w Zakładce Gospodarka Odpadami, podzakładce: Plan gospodarki odpadami dla Woj. Warm.-Maz....

Konsultacje społeczne

W związku z rozpoczęciem prac związanych z przygotowaniem "Planu mobilności Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Olsztyna na lata 2016-2025", informuję, że w dniach 10.10.2016 - 06.11.2016 r. przeprowadzone zostaną konsultacje społeczne w zakresie: "Założeń do dokumentu pt. Plan mobilności Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Olsztyna na lata 2016...

Przewonienie gazu ziemnego

Szanowni Państwo, uprzejmnie informuję, że PSG sp. z o. o. Oddział w Gdańsku Zakład w Olsztynie przeprowadzi w dniach 04-06 października 2016 roku na terenie gminy Stawiguda akcję przewonienia gazu ziemnego "Jesień 2016", która ma na celu wykrycie i usunięcie nieszczelności na gazowej sieci rozdzielczej i instalacjach wewnętrznych...

Ogłoszenie Starosty Olsztyńskiego o pracach obserwacyjno - pomiarowych w ramach zadania „Monitoring gatunków i siedlisk przyrodniczych ze szczególnym uwzględnieniem specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000 w latach 2015-2018 w zakresie siedlisk przyrodniczych 2016-2018".

Starosta Olsztyński informuje, że w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa na terenie całego kraju w latach 2016-2018 będą prowadzone prace obserwacyjno - pomiarowe w ramach zadania pn. „Monitoring gatunków i siedlisk przyrodniczych ze szczególnym uwzględnieniem specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura...

ANKIETA Gminny Program Rewitalizacji na lata 2016-2026

Szanowni Państwo, W związku z działaniami związanymi z przygotowaniem Gminnego Programu Rewitalizacji serdecznie zapraszamy wypełnienia poniższej ankiety. Wypełnione ankiety można składać osobiście lub listownie w Urzędzie Gminy Stawiguda, ul. Olsztyńska 10, 11-034 Stawiguda bądź mailem na adres:

Obwieszczenie

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie o przyjęciu planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 Bieńkowo PLH280009, Budwity PLH280010, Jonkowo-Warkały PLH280039 orazo przyjęciu planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Las Warmiński im. Prof. Benona Polakowskiego.

Zaproszenie

Wójt Gminy Stawiguda zaprasza wszystkie chętne osoby reprezentujące organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.) do udziału w pracach komisji konkursowej, do przygotowania i prz

Głosowanie na kandydatów GRDPP

Urząd Gminy Stawiguda przypomina, że na podstawie Zarządzenia nr 61/2016 z dnia 25 maja 2016 r. głosowanie na kandydatów do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego Gminy Stawiguda na lata 2016-2019 odbędzie się dnia 22 czerwca 2016 r. o godzinie 15.15 w sali narad Urzędu Gminy Stawiguda, ul. Olsztyńska 10.

Lista kandydatów do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego Gminy Stawiguda, którzy w terminie złożyli komplet dokumentów

1. Kandydat: Janusz Kosakowski - Stowarzyszenie Właścicieli Osiedla "Majdy-Wyspa" Karta zgłoszenia 31.05.2016r. Geodeta, wykładowca na Wydziale Geodezji UWM w Olsztynie, członek Zarządu Wspólnoty mieszkaniowej Kajki 7

Zatrzymaj banner przewijany