Referat Podatków i Opłat

Referat Podatków i Opłat
Zadania Referatu Podatków i Opłat

1. prowadzenie spraw związanych z wymiarem podatków i opłat od osób fizycznych, prawnych i innych jednostek organizacyjnych,
2. prowadzenie ewidencji podatników,
3. prowadzenie ewidencji i aktualizacji tytułów wykonawczych,
4. windykacja należności podatkowych i opłat,
5. prowadzenie rachunkowości podatków i opłat lokalnych w zakresie określonym przepisami wewnętrznymi,
6. przygotowanie projektów uchwał określających wysokość stawek podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych,
7. udzielanie ulg ustawowych z tytułu nabycia gruntów i inwestycyjnej w podatku rolnym,
8. wydawanie zaświadczeń,
9. wprowadzanie innych zwolnień i ulg niż w ustawie,
10. wydawanie decyzji o przyznaniu zwolnienia lub ulgi,
11. określenie zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłat: targowej, miejscowej,
12. zarządzenie poboru opłat: targowej, miejscowej,
13. określenie inkasentów i ich wynagrodzeń,
14. ewidencja przypisów i odpisów należności,
15. sporządzanie sprawozdawczości w zakresie podatków i opłat lokalnych,
16. zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym
17. ustalanie opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości,
18. pobór opłaty z tytułu wzrostu wartości,
19. podpisywanie umów, naliczanie i windykacja należności za dostarczoną wodę i odebrane ścieki,
20. prowadzenie rachunkowości, windykacji i egzekucji należności za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
21. kontrola podatkowa, w tym:
- porównywanie zapisów ze stanem faktycznym w złożonych deklaracjach i informacjach przez podatników, a w szczególności:
- przeznaczenie posiadanych gruntów, budynków i budowli.

Stanowiska

Zastępca kierownika

Inspektor

Inspektor

Inspektor

Odczyt wody

Kontakt

tel.: 89 512 64 78
e-mail: podatki@stawiguda.pl

Wykonywane sprawy

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 14 czerwca 2010 12:42
Dokument wprowadzony do BIP przez: Radosław Ratajczyk
Ilość wyświetleń: 7642
07 czerwca 2019 08:58 (Witold Obarski) - Aktualizacja danych jednostki.
01 kwietnia 2019 23:13 (Witold Obarski) - Aktualizacja danych stanowiska: Zastępca kierownika.
20 lutego 2019 12:40 (Witold Obarski) - Usunięcie stanowiska: Podinspektor.
Zatrzymaj banner przewijany