Referat Ochrony Środowiska i Promocji

Zakres działania:

1) przygotowanie materiałów promocyjnych i informacji o Gminie,
2) prowadzenie spraw informacyjnych urzędu, współpraca z mediami,
3) prowadzenie współpracy z ośrodkami wczasowymi i podmiotami działającymi w sektorze turystyki,
4) współudział w opracowaniu założeń polityki rozwoju gospodarczego, społecznego, i kulturalnego gminy,
5) prowadzenie banku informacji o gminie w zakresie:
a) tworzenia informacji turystycznej, organizacja biura informacji turystycznej,
b) opracowywanie projektów folderów turystycznych i gospodarczych,
c) opracowywanie informacji przeznaczonych do środków masowego przekazu,
6) inicjowanie działań służących rozwojowi Gminy poprzez nawiązywanie kontaktów z zagranicą,
7) organizowanie i merytoryczna obsługa spotkań organów gminy z podmiotami zagranicznymi,
8) gromadzenie, aktualizacja oraz przekazywanie zainteresowanym podmiotom informacji o programach pomocowych,
9) inspirowanie i udział w realizacji programów pomocowych,
10) sporządzanie sprawozdań i informacji z wykorzystania środków pomocowych,
11) koordynacja działań w zakresie współpracy,
12) opracowywanie informacji o zewnętrznych źródłach finansowania inwestycji komunalnych oraz instytucjach i organizacjach pozarządowych działających w tym zakresie,
13) uczestniczenie w programach pomocowych oraz przygotowanie stosownej dokumentacji i wniosków na pozyskiwanie środków finansowych z programów pomocowych Unii Europejskiej z organizacjami pozarządowymi poprzez:
a) wnioskowanie o wydzielenie w budżecie zadań publicznych do realizacji przez organizacje poza rządowe,
b) ogłoszenie konkursów na realizację wydzielonych zadań,
c) informowanie organizacji pozarządowych o możliwościach składania wniosków o środki finansowe do różnych Fundacji, Stowarzyszeń i jednostek dysponujących tymi środkami,
d) pomoc w sporządzeniu wniosku,
e) rozliczenie wykonywanych zadań przez organizacje pozarządowe finansowane z budżetu Gminy,
14) prowadzenie ewidencji pól namiotowych i obiektów turystycznych,
15) kompletowanie dokumentacji dotyczącej przynależności Gminy do związków i stowarzyszeń,
16) realizacja zadań w zakresie integracji europejskiej,
17) udział w organizacji imprez o charakterze kulturalno- gospodarczym we współpracy z jednostkami kulturalnymi, oświatowymi, sportowymi i społecznymi,
18) współpraca z jednostkami oraz organizacjami gminnymi i ponad gminnymi w zakresie wymiany informacji gospodarczych, kulturalnych i społecznych,
19) realizownie form konkursowych ogłoszonych przez Wójta w zakresie działań promujących inicjatywy lokalne,
20) obsługa poczty elektronicznej i aktualizacja stron internetowych Gminy,
21) prowadzenie ewidencji klubów sportowych,
22) prowadzenie rejestru gminnych instytucji kultury,
23) sprawowanie nadzoru nad obiektami sportowymi będącymi własnością Gminy,
24) współudział w organizacji gminnych imprez sportowych,
25) nadzór nad Miejscami Pamięci Narodowej i konserwacją cmentarzy wojennych,
26) współpraca ze służbami weterynaryjnymi w zakresie zwalczania zakaźnych chorób zwierzęcych i organizacji profilaktyki weterynaryjnej,
27) współdziałanie z kołami łowiectwa i ochrony zwierzyny
28) współdziałanie ze służbą kwarantanny i ochrony roślin w zakresie sygnalizacji pojawienia się chorób, szkodników, chwastów w uprawach i nasadzeniach oraz nadzór nad ich zwalczaniem,
29) współdziałanie z instytucjami i organizacjami mającymi na celu ochronę środowiska,
30) prowadzenie spraw zawiązanych z wydawaniem zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów,
31) prowadzenie spraw z zakresu ochrony środowiska, ochrony przyrody, gospodarki wodnej oraz wykonywania kontroli w tym zakresie,
32) przygotowanie decyzji w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska
33) prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem porządku i czystości,
34) nadzór nad funkcjonowaniem maszyn i urządzeń w aspekcie ich uciążliwości dla środowiska,
35) prowadzenie zadań związanych z gospodarką odpadami,
36) wydawanie zezwoleń na świadczenie usług w zakresie gospodarki odpadami.

Stanowiska

Kierownik

Zastępca kierownika

Inspektor

Inspektor

Kontakt

tel. 89 512-64-77
e-mail: promocja@stawiguda.pl

Dokumenty

Wykonywane sprawy

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 14 czerwca 2010 12:11
Dokument wprowadzony do BIP przez: Radosław Ratajczyk
Ilość wyświetleń: 6654
17 lipca 2020 12:38 (Witold Obarski) - Aktualizacja danych jednostki.
17 lipca 2020 12:37 (Witold Obarski) - Dodanie stanowiska: Inspektor.
21 stycznia 2020 10:24 (Witold Obarski) - Dodanie stanowiska: Inspektor.
Zatrzymaj banner przewijany