Referat Gospodarki Nieruchomościami

Zakres działania:

1) prowadzenie spraw z zakresu gospodarki gruntami,
2) prowadzenie archiwum zakładowego i przekazywanie akt do archiwum państwowego,
3) prowadzenie spraw związanych z ustaleniem nazw miejscowości, ulic oraz numeracji nieruchomości,
4) prowadzenie spraw dotyczących ochrony zabytków,
5) prowadzenie spraw z zakresu gospodarowania mieniem komunalnym poprzez:
a) prowadzenie rejestru mienia komunalnego,
b) sporządzanie wniosków o ujawnienie mienia komunalnego w księgach wieczystych,
c) prowadzenie procedur przetargowych przy sprzedaży działek, budynków
lub lokali,
d) sprzedaż mieszkań dla najemców,
e) zbywanie, oddawanie w wieczyste użytkowanie, najem, dzierżawę, użyczenie lub oddanie w zarząd oraz zamiana – sporządzanie i rozwiązywanie umów w tym zakresie,
f) nabywanie nieruchomości niezbędnych do realizacji zadań Gminy,
g) regulacja stanów prawnych nieruchomości stanowiących własność gminy,
h) wycenę nieruchomości, naliczanie czynszów i opłat,
i) aktualizowanie opłat z tytułu użytkowania wieczystego, użytkowania i trwałego zarządu,

6) prowadzenie ewidencji gruntów i budynków,
7) przygotowanie informacji o stanie mienia komunalnego i prowadzenie niezbędnej statystyki w tym zakresie,
8) prowadzenie spraw związanych z planami zagospodarowania przestrzennego,
9) sporządzanie materiałów do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy oraz jego zmian,
10) wydawanie postanowień i decyzji zatwierdzających podział,
11) opiniowanie projektów podziału gruntów,
12) gromadzenie wniosków do zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Gminy,
13) wydawanie wypisów i wyrysów z planów zagospodarowania przestrzennego do celów projektowych,
14) wydawanie opinii urbanistycznych o przeznaczeniu gruntów w planie zagospodarowania przestrzennego,
15) uzgadnianie dokumentacji z tytułu zajęcia terenu na potrzeby realizacji inwestycji,
16) ochrona gruntów rolnych i leśnych

Stanowiska

Kierownik

Zastępca kierownika

Inspektor

Kontakt

tel.: 89 512 69 20
e-mail: nieruchomosci@stawiguda.pl

Dokumenty

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 14 czerwca 2010 12:00
Dokument wprowadzony do BIP przez: Radosław Ratajczyk
Ilość wyświetleń: 8159
06 grudnia 2019 13:51 (Witold Obarski) - Aktualizacja danych stanowiska: Zastępca kierownika.
07 czerwca 2019 08:56 (Witold Obarski) - Aktualizacja danych jednostki.
14 maja 2018 13:00 (Paweł Chmielewski) - Dodanie stanowiska: Inspektor.
Zatrzymaj banner przewijany