Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach

Obwieszczenie o zgromadzeniu materiału dowodowego przed wydaniem decyzji

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235),  w związku z art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267)

Wójt Gminy Stawiguda

prowadzący postępowanie w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 598 Olsztyn–Butryny–Zgniłocha na odcinku granica miasta Olsztyn –DP 1374N ze zmianą przebiegu w m. Olsztyn”, zawiadamia, że w toku prowadzonego postępowania dowodowego został zgromadzony materiał dowodowy niezbędny do wydania decyzji.

Zgodnie z przepisem art. 10 § 1 K.p.a., informuję o uprawnieniu stron do czynnego udziału w każdym stadium postępowania. Strony mogą zapoznać się z dokumentacją postępowania, w tym treścią zebranych materiałów, dowodów i zgłoszonych żądań oraz wypowiedzieć na ich temat przed wydaniem decyzji w siedzibie Urzędu Gminy Stawiguda, ul. Olsztyńska 10, 11-034 Stawiguda, pokój nr 3 w godzinach 8.00 do 14.00, w terminie 7 dni licząc od dnia doręczenia niniejszego obwieszczenia. Doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Obwieszczenie zamieszcza się na:

  1. Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Stawiguda.
  2. Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Stawiguda.
  3. Tablica ogłoszeń sołectwa Bartąg.
  4. Tablica ogłoszeń Wydziału Środowiska Urzędu Miasta Olsztyna.

 

 Wójt Gminy Stawiguda

Irena Derdoń

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Wójt
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 09 grudnia 2015 11:48
Dokument wprowadzony do BIP przez: Anna Czaczkowska
Ilość wyświetleń: 1498
09 grudnia 2015 11:48 (Anna Czaczkowska) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany