Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu raportu o oddziaływaniu na środowisko

 

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 33, art. 34, art. 35 i art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.)

Wójt Gminy Stawiguda

podaje do publicznej wiadomości informację

o wyłożeniu do wglądu Raportu oddziaływania na środowisko dla inwestycji polegającej na „Rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 598 Olsztyn–Butryny–Zgniłocha na odcinku granica miasta Olsztyn –DP 1374N ze zmianą przebiegu w m. Olsztyn”.

Inwestor przedsięwzięcia:

Województwo Warmińsko-Mazurskie – Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie

Wszyscy zainteresowani mogą zapoznać się z Raportem oraz dokumentacją sprawy, w terminie 21 dni od daty podania go do publicznego wglądu (tj. od 10.11.2015 r. do 01.12.2015 r.), który dostępny jest do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy Stawiguda, ul. Olsztyńska 10, 11-034 Stawiguda, Referat Gospodarki Nieruchomościami pokój nr 3 w godzinach pracy urzędu.

Uwagi i wnioski, które rozpatrzy Wójt Gminy Stawiguda przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, można składać na piśmie pod adresem Urzędu Gminy Stawiguda ul. Olsztyńska 10, 11-034 Stawiguda, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: stawiguda@stawiguda.pl lub ustnie w w/w terminie. Organem uzgadniającym warunki realizacji w/w przedsięwzięcia jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie a organem właściwym do wydania opinii jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olsztynie.

 Wójt Gminy Stawiguda

Irena Derdoń

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Wójt
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 09 listopada 2015 14:01
Dokument wprowadzony do BIP przez: Anna Czaczkowska
Ilość wyświetleń: 1506
09 listopada 2015 14:01 (Anna Czaczkowska) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany