Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji nr 12/2015 z dnia 03 listopada 2015 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie użytkowania gruntu z rolnego na leśny na działce nr 3062/2 położonej w obrębie geodezyjnym Kręsk, gmina Stawiguda.

Stawiguda, dnia 03 listopada 2015 r.

 

GN.6220.9.2015.MJ

 

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 38, art. 85 ust. 3, ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235)

 

Wójt Gminy Stawiguda

podaje do publicznej wiadomości informację

o wydaniu decyzji nr 12/2015 z dnia 03 listopada 2015 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie użytkowania gruntu z rolnego na leśny na działce nr 3062/2 położonej w obrębie geodezyjnym Kręsk, gmina Stawiguda.

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz dokumentacją sprawy w tym uzgodnieniem dokonanym przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie i opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Olsztynie, w siedzibie Urzędu Gminy Stawiguda.

Informację o wydaniu decyzji zamieszcza się na stronie internetowej www/bip.stawiguda.com.pl, w publicznie dostępnym wykazie danych, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Stawiguda oraz tablicy sołeckiej w miejscowości Majdy.

            Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267) Obwieszczenie uważa się za doręczone po upływnie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

 

Wójt Gminy Stawiguda

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 04 listopada 2015 12:54
Dokument wprowadzony do BIP przez: Paweł Chmielewski
Ilość wyświetleń: 732
04 listopada 2015 12:54 (Paweł Chmielewski) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany