Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach

Obwieszczenie o podjęciu postępowania

OBWIESZCZENIE

 

Wójt Gminy Stawiguda, działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca  1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267) w związku z art. 63 ust. 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235) zawiadamia, że w toku postępowania w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 598 Olsztyn–Butryny–Zgniłocha na odcinku granica miasta Olsztyn –DP 1374N ze zmianą przebiegu w m. Olsztyn”, organ prowadzący postępowanie na podstawie art. 97 § 2, art. 101 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.), w związku z art. 63 ust. 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235), Postanowieniem z dnia 13.10.2015 r. podjął zawieszone postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w przedsięwzięcia ponieważ ustąpiły przyczyny uzasadniające zawieszenie postępowania, tj. Wnioskodawca przedłożył w tut. Urzędzie raport o oddziaływaniu na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia.

Obwieszczenie zamieszcza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Stawiguda przy ul. Olsztyńskiej 10, Wydziału Środowiska Urzędu Miasta Olsztyna przy ul. Wyzwolenia 30 oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej organu prowadzącego postępowanie z uwagi iż liczba stron w postępowaniu przekracza 20.

Jednocześnie zawiadamia się o możliwości zapoznania się aktami sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Stawiguda, pokój nr 3 w godzinach pracy urzędu.

            Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267) Obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego wywieszenia.

Wójt Gminy Stawiguda

Irena Derdoń

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Wójt
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 15 października 2015 12:37
Dokument wprowadzony do BIP przez: Anna Czaczkowska
Ilość wyświetleń: 1451
15 października 2015 12:37 (Anna Czaczkowska) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany