Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach

OBWIESZCZENIE o wydaniu postanowienia o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

Stawiguda, dnia 09 października 2015 r.

 

 

OŚiP.6220.12.2015.MJ

 

 

 

OBWIESZCZENIE

o wydaniu postanowienia o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia
oceny oddziaływania na środowisko

 

Wójt Gminy Stawiguda, działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca  1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267) w związku
z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235) zawiadamia, że w toku postępowania wszczętego na wniosek Pana Mariusza Raszkiewicza, właściciela firmy Projekt M Mariusz Raszkiewicz z siedzibą w Olsztynie przy ul. Trylińskiego 14/103, działającego na podstawie Pełnomocnictwa udzielonego przez Wójta Gminy Stawiguda w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie dróg gminnych (główne działki drogowe 490/1, 439/9, 516, 518, 652/16) w miejscowości Gryźliny wraz z rozbiórką i budową infrastruktury technicznej zostało wydane postanowienie o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Od niniejszego postanowienia nie przysługuje zażalenie.

Informację o wydaniu Postanowienia zamieszcza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Stawiguda przy ul. Olsztyńskiej 10, tablicy ogłoszeń w miejscowości Gryźliny oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Stawiguda z uwagi, że liczba stron w postępowaniu przekracza 20.

Jednocześnie zawiadamia się o możliwości zapoznania się z treścią wydanego postanowienia, złożonego wniosku oraz załączonej dokumentacji w siedzibie Urzędu Gminy Stawiguda, pokój nr 12 w godzinach pracy urzędu.

            Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267) Obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego wywieszenia.

 

 

 

 

 

Wójt Gminy Stawiguda

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 09 października 2015 14:10
Dokument wprowadzony do BIP przez: Paweł Chmielewski
Ilość wyświetleń: 763
09 października 2015 14:10 (Paweł Chmielewski) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany