Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 38, art. 85 ust. 3, ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235) i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267),

Wójt Gminy Stawiguda

podaje do publicznej wiadomości informację

o wydaniu decyzji nr 6/2015 z dnia 29 lipca 2015 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kopaliny kruszywa naturalnego (piasku i piasku ze żwirem) ze złoża położonego na części działek nr 155/16, 155/17, 155/31, 155/33 w obrębie Gryźliny w gminie Stawiguda, powiat olsztyński, woj. warmińsko-mazurskie.

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz dokumentacją sprawy w tym opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie i stanowiskiem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Olsztynie, w siedzibie Urzędu Gminy Stawiguda.

Informację o wydaniu decyzji zamieszcza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Stawiguda, sołeckiej tablicy ogłoszeń w miejscowości Stawiguda oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Stawiguda.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267) Obwieszczenie uważa się za doręczone po upływnie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 Wójt Gminy Stawiguda

Irena Derdoń

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Wójt
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 31 lipca 2015 10:06
Dokument wprowadzony do BIP przez: Anna Czaczkowska
Ilość wyświetleń: 1497
31 lipca 2015 10:32 (Anna Czaczkowska) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
31 lipca 2015 10:06 (Anna Czaczkowska) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany