Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnegow sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania administracyjnego

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Wójt Gminy Stawiguda, działając na podstawie art. 73 ust. 1 i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227 ze zm.) zawiadamia, że w dniu 05.02.2013 r. na wniosek Grzegorza Bogdan Pracownia Projektowa Inżynierii Komunalnej, działającego z upoważnienia inwestora Gminy Stawiguda, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej z miejscowości Gryźliny do miejscowości Zielonowo i w miejscowości Zielonowo w gminie Stawiguda. Jednocześnie zawiadamiam zainteresowane strony postępowania o możliwości zapoznania się z przedłożonymi dokumentami w terminie 14 dni od dnia opublikowania niniejszego obwieszczenia. Akta sprawy znajdują się do wglądu w Referacie Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Gminy Stawiguda, w pokoju nr 3.

Ponadto informuję, że zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku …, przedmiotowe postępowanie wymaga zasięgnięcia opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Wójt
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 13 lutego 2013 10:54
Dokument wprowadzony do BIP przez: Anna Czaczkowska
Ilość wyświetleń: 2014
12 sierpnia 2013 10:57 (Anna Czaczkowska) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
13 lutego 2013 10:54 (Anna Czaczkowska) - Dodanie dokumentu.
Zatrzymaj banner przewijany