Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu raportu o oddziaływaniu na środowsko

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 33, art. 74 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227 ze zm.) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. z 2000 r. Dz.U. Nr 98, poz.1071 ze. zm.)

Wójt Gminy Stawiguda

podaje do publicznej wiadomości informację

o wyłożeniu do wglądu „Raportu o oddziaływaniu na środowisko inwestycji w postaci zabudowy kubaturowej niskiej z funkcją mieszkaniową, polegającą na budowie 13 domów jednorodzinnych wraz z dojazdami i zagospodarowaniem terenu na działce nr 273/4, położonej w miejscowości Pluski, gmina Stawiguda.

Inwestorem przedsięwzięcia jest       Pan Mirosław Orzechowski, reprezentujący:

                                                           PROJEKT DOLNA Sp. z o.o.

                                                           Rezydencje Warmińskie sp. komandytowa

Osoby zainteresowane mogą zapoznać się z Raportem, który dostępny jest do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy Stawiguda – Referat Gospodarki Nieruchomościami, ul. Olsztyńska 10, 11-034 Stawiguda, pokój nr 2 w godzinach urzędowania.

Uwagi i wnioski w przedmiotowej sprawie, które rozpatrzy Wójt Gminy Stawiguda, można składać na piśmie w Urzędzie Gminy Stawiguda lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: nieruchomosci@stawiguda.pl w terminie 21 dni od dnia podania niniejszej informacji do wiadomości publicznej, tj. od dnia 20.08.2012 r. do dnia 10.09.2012 r. włącznie.

Jednocześnie informuję, że przedłożony przez inwestora raport o oddziaływaniu na środowisko zgodnie z art. 77 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227 ze zm.) został przesłany do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Olsztynie w celu uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Olsztynie w celu zaopiniowania.

Wójt Gminy Stawiguda

 

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Wójt
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 20 sierpnia 2012 09:25
Dokument wprowadzony do BIP przez: Anna Czaczkowska
Ilość wyświetleń: 1999
20 sierpnia 2012 09:25 (Anna Czaczkowska) - Dodanie dokumentu.
Zatrzymaj banner przewijany