Referat ds. Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych

Zakres działania

1) stały monitoring informacji i ich analiza w zakresie istniejących źródeł finansowania ze środków europejskich, programów rządowych i innych (środki pozabudżetowe);
2) organizacja spotkań informacyjnych i warsztatów na temat możliwości dofinansowania;
3) przekazywanie komórkom organizacyjnym i jednostkom organizacyjnym Gminy informacji na temat możliwości pozyskania środków pozabudżetowych na realizację projektów związanych z zadaniami własnymi i polityką rozwoju Gminy;
4) doradztwo przy przygotowaniu wniosków o dofinansowanie ze środków pozabudżetowych;
5) propagowanie i pomoc w pozyskiwaniu środków dla organizacji non profit;
6) prowadzenie zbiorczej ewidencji projektów realizowanych przez komórki organizacyjne Urzędu;
7) prowadzenie ewidencji realizowanych projektów w partnerstwie i umów partnerskich.
8) organizacja i prowadzenie procesu wyłaniana podmiotów wykonujących czynności na zlecenie w zakresie pozyskiwania i realizacji środków pozabudżetowych;
9) nadzór nad podmiotami wykonującymi zadania na zlecenie w zakresie wnioskowania i realizacji programów;
10) sporządzanie analiz i opinii w zakresie przedstawionych projektów planowanych do realizacji na terenie Gminy;
11) prowadzenie weryfikacji projektów inwestycyjnych zgłoszonych przez komórki organizacyjne pod kątem spełnienia kryteriów oraz formalna analiza otrzymanych materiałów;
12) prowadzenie działań promocyjnych projektów współfinansowanych ze środków pozabudżetowych;
13) realizacja terminów wynikających z kalendarza zgłaszania wniosków
o dofinansowanie ogłaszanych przez instytucje prowadzące konkursy;
14) sporządzanie dla Wójta analiz przygotowanych do realizacji i wykonanych zadań z zakresu zadań referatu;
15) prowadzenie zadań związanych z wdrożeniem, analizą, zmianami i funkcjonowaniem Strategii Gminy Stawiguda;
16) opracowywanie informacji o zewnętrznych źródłach finansowania inwestycji gminnych;
17) uczestniczenie w programach pomocowych oraz przygotowanie stosownej dokumentacji i wniosków na pozyskiwanie środków finansowych z programów pomocowych Unii Europejskiej;
18) przygotowywanie ofert inwestycyjnych dla inwestorów zewnętrznych , współpraca z sektorem gospodarczym;
19) w ramach referatu funkcjonuje Punkt Obsługi Inwestora w którym realizowane są następujące zadania:
a) przygotowywanie kompletnej oferty inwestycyjnej gminy, jej weryfikacja i aktualizacja w tym nadzór nad danymi niezbędnymi do jej opracowania,
b) aktualizacja danych dotyczących oferty inwestycyjnej na portalu gminy oraz dbałość o aktualność informacji w tym nadzór nad administratorem strony w tym zakresie,
c) weryfikacja oferty inwestycyjnej i działań POI pod kątem zgodności ze „Strategią rozwoju społeczno-gospodarczego Gminy”, w szczególności w zakresie ładu przestrzennego i gospodarki nieruchomościami,
d) organizacja/ udział w organizowanych przez JST działaniach promujących ofertę inwestycyjną Gminy,
e) udzielanie informacji przedsiębiorcom / inwestorom, w tym prezentacja posiadanej przez Gminę oferty inwestycyjnej,
f) organizowanie w razie potrzeby wizyt lokalizacyjnych inwestorów na terenie Gminy i współdziałanie z innymi podmiotami w tym zakresie,
g) asystowanie inwestorom w niezbędnych procedurach administracyjnych i prawnych na poziomie Gminy, występujących w trakcie realizacji projektu inwestycyjnego,
h) opieka poinwestycyjna dla firm łącznie ze wsparciem firm, które już działają na terenie Gminy,
i) współdziałanie z podmiotami zaangażowanymi w obsługę inwestora na szczeblu ponadgminnym, w szczególności z PAIH, RCOI i WMSSE,
j) znajomość i przestrzeganie standardów obsługi inwestora na każdym etapie działania.;
20) prowadzenie rejestracji działalności gospodarczej;

Stanowiska

Kierownik

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 07 czerwca 2019 08:54
Dokument wprowadzony do BIP przez: Witold Obarski
Ilość wyświetleń: 612
11 lipca 2019 22:54 (Witold Obarski) - Zmiana danych jednostki.
07 czerwca 2019 08:55 (Witold Obarski) - Aktualizacja danych stanowiska: Kierownik.
07 czerwca 2019 08:54 (Witold Obarski) - Dodanie stanowiska: Inspektor.
Zatrzymaj banner przewijany