Stanowiska

Wójt Gminy Stawiguda

Zastępca Wójta

Skarbnik Gminy

Informacje

Skarbnik Gminy - Renata Wieczorek

1. Skarbnik Gminy zajmuje się problemami ekonomiczno - finansowymi, obsługą finansowo - księgową Gminy i Urzędu.
2. Do zadań Skarbnika należy w szczególności:
1) prowadzenie rachunkowości i gospodarki finansowej zgodnie z obowiązującymi przepisami,
2) opracowywanie projektu budżetu Gminy zgodnie z zasadami prawa budżetowego,
3) badanie celowości i zasadności wydatków budżetowych,
4) wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi zgodnymi z obowiązującymi przepisami,
5) nadzór nad wymiarem podatków i opłat lokalnych,
6) zapewnienie terminowego ściągania należności i dochodzenia roszczeń spornych oraz spłaty zobowiązań,
7) nadzór nad opracowaniem sprawozdań z wykonania budżetu,
8) opracowywanie projektów aktów wewnętrznych wydawanych przez Wójta dotyczących prowadzenia rachunkowości i obiegu dokumentów finansowych, tj. instrukcji obiegu dokumentów finansowych, zakładowego planu kont, instrukcji kasowej, zasad przeprowadzania i rozliczeń inwentaryzacji,
9) wykonywanie innych zadań przewidzianych przepisami szczególnymi,
10) podejmowanie przedsięwzięć i inicjatyw w celu pozyskania środków do budżetu gminy.
3. Skarbnik Gminy pełni funkcję kierownika referatu Budżetowo – Finansowego

Sekretarz Gminy Stawiguda

Informacje

Sekretarz Gminy Stawiguda - Iwona Korwek

1. Sekretarz wykonuje w imieniu Wójta funkcję kierownika administracyjnego Urzędu i w tym zakresie pełni nadzór nad funkcjonowaniem Urzędu, organizacją pracy oraz obsługą interesantów
2. Do zadań Sekretarza należy w szczególności:
1) opracowywanie projektów, regulaminów i ich zmian
2) opracowywanie projektów podziału referatów na stanowiska pracy,
3) opracowywanie zakresów czynności dla kierowników referatów i samodzielnych stanowisk pracy ,
4) prowadzenie nadzoru nad realizacją uchwały Rady
5) nadzór nad właściwym rozpatrywaniem i załatwianiem skarg i wniosków mieszkańców i wnoszonych przez inne osoby
6) dokonywanie analizy sytuacji kadrowej w Urzędzie
7) współpraca z Radcą prawnym w celu zapewnienia zgodności wydawanych decyzji i działania Urzędu z obowiązującymi przepisami prawa,
8) czuwanie nad organizacją i funkcjonowaniem kontroli wewnętrznej ( planowanie, organizowanie, koordynowanie )
9) opracowywanie harmonogramów pracy dla stażystów, pełnienie roli opiekuna praktyk i odbywania stażu w Urzędzie,
10) pełnienie funkcji pełnomocnika ds. wyborów w gminie, w tym : czuwa nad właściwą organizacją i przebiegiem wyborów oraz referendów zarządzonych przez organy rządowe i samorządowe ,
11) wydawanie z upoważnienia Wójta decyzji w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej, zaświadczeń i poświadczeń urzędowych
12) przyjmowanie ustnych oświadczeń woli spadkodawców,
13) koordynowanie pracy Referatu Organizacyjno - Administracyjnego.

3. Sekretarz może pełnić funkcję Kierownika Referatu Organizacyjno - Administracyjnego, o ile takie stanowisko nie zostanie utworzone.

Kierownik Referatu Podatków i Opłat

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami

Kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Promocji

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 11 kwietnia 2008 14:30
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 19917
05 grudnia 2017 11:55 Paweł Chmielewski - Zmiana danych stanowiska: Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej.
08 maja 2017 12:24 Paweł Chmielewski - Dodanie stanowiska: Kierownik.
08 maja 2017 12:22 Paweł Chmielewski - Usunięcie stanowiska: Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej.
Zatrzymaj banner przewijany