Stanowiska

Wójt Gminy Stawiguda

Zastępca Wójta Gminy Stawiguda

Skarbnik Gminy

Informacje

Skarbnik Gminy - Renata Wieczorek

1. Skarbnik Gminy zajmuje się problemami ekonomiczno - finansowymi, obsługą finansowo - księgową Gminy i Urzędu.
2. Do zadań Skarbnika należy w szczególności:
1) prowadzenie rachunkowości i gospodarki finansowej zgodnie z obowiązującymi przepisami,
2) opracowywanie projektu budżetu Gminy zgodnie z zasadami prawa budżetowego,
3) badanie celowości i zasadności wydatków budżetowych,
4) wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi zgodnymi z obowiązującymi przepisami,
5) nadzór nad wymiarem podatków i opłat lokalnych,
6) zapewnienie terminowego ściągania należności i dochodzenia roszczeń spornych oraz spłaty zobowiązań,
7) nadzór nad opracowaniem sprawozdań z wykonania budżetu,
8) opracowywanie projektów aktów wewnętrznych wydawanych przez Wójta dotyczących prowadzenia rachunkowości i obiegu dokumentów finansowych, tj. instrukcji obiegu dokumentów finansowych, zakładowego planu kont, instrukcji kasowej, zasad przeprowadzania i rozliczeń inwentaryzacji,
9) wykonywanie innych zadań przewidzianych przepisami szczególnymi,
10) podejmowanie przedsięwzięć i inicjatyw w celu pozyskania środków do budżetu gminy.
3. Skarbnik Gminy pełni funkcję kierownika referatu Budżetowo – Finansowego

Sekretarz Gminy

Kierownik Referatu Podatków i Opłat

Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami

Kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Promocji

Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

Kierownik Referatu ds. Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 11 kwietnia 2008 14:30
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 26974
07 czerwca 2019 08:48 (Witold Obarski) - Dodanie stanowiska: Kierownik Referatu ds. Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych.
12 kwietnia 2019 00:09 (Witold Obarski) - Dodanie stanowiska: Zastępca Wójta Gminy Stawiguda.
01 marca 2019 08:45 (Witold Obarski) - Dodanie stanowiska: Sekretarz Gminy.
Zatrzymaj banner przewijany